Jacek Skubis: Statut – 60-cio lecie i przyszłość

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Problemy Polskiego Związku Judo ze statutem trwają już praktycznie od 2009 roku. W minionym okresie statut Związku podlegał tylko ciągłym niezbędnym poprawkom i tzw. uzgodnieniom kompromisowym. Zasady w nim ustalone były permanentnie łamane. Zatwierdzanie w 2015 roku statutu w wersji z tzw. „wadami” czy „uchybieniami” prawnymi, brak skutecznej ordynacji wyborczej i tym podobnych spraw, było powodem wielu nieporozumień, które kończyły się wnioskami o unieważnienie Kongresów. My nie potrafiliśmy, a może „nie chcieliśmy” wybrać na Kongresach nawet komisji statutowej. Praktycznie nie istniała kontrola wewnętrzna, co jak wszyscy wiemy skutkowało wieloma negatywnymi działaniami, z których narastające długi były tylko jedną ze spraw. Interwencje Ministerstwa Sportu (kontrola w 2014 r., wprowadzeniem kuratora) nie zmieniały sytuacji w tym zakresie.

W dniu 18.12.2016 r. podczas Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego po raz pierwszy od kilku lat wybrana została Komisja Statutowa. Komisja stosowną uchwałą została zobowiązana do przygotowania nowego statutu, uzyskania opinii Departamentu Prawnego Ministerstwa i zaprezentowania go do akceptacji podczas Kongresu Sprawozdawczego (17.06.2017 r.). Rozpoczęły się prace nad zmianą tego najważniejszego dla nas dokumentu.

Komisja podjęła próbę uregulowania w zapisach statutu wielu dotychczas nieuregulowanych lub zapomnianych, a także niejasnych kwestii. Zmiana ordynacji wyborczej, podniesienie rangi wewnętrznych organów kontroli, nacisk na jawność działania władz, dostosowanie tego dokumentu do potrzeb Członków i obowiązujących przepisów, to tylko niektóre ze spraw, które legły u podstaw prezentowanego projektu. Chcielibyśmy, by statut służył nam, nam wszystkim, a nie Rządzącym bądź Opozycji. Mamy nadzieję, że na 60-te urodziny naszego Związku uda się uchwalić dokument na miarę naszej historii i naszych ambicji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy zapraszam Wszystkich do udziału w konsultacjach (strona internetowa Związku), prosimy o zwrócenie uwagi na braki lub propozycje innych rozwiązań. Wszystkie uwagi i propozycje pozwolą na przygotowanie ostatecznej akceptowanej przez większość wersji. Opinie Państwa są ważne i mają w tym zakresie bardzo duże znaczenie.

Jacek Skubis
Przewodniczący
Komisji Statutowej