Kilka kamyczków do ogródka PZJudo

W PZJudo w obecnej chwili trwają prace nad zmianą ledwo co zmienionego regulaminu zmiany bar klubowych, proponuje Związkowi zastanowić się nad kilkoma rozwiązaniami:

  • Kwestie rozliczeń pomiędzy klubem a zawodnikiem zostawić w gestii klubów. Kluby powinny zawierać z zawodnikami umowy – kontrakty, gdzie będą ujęte wszystkie kwestie odnośnie wzajemnych rozliczeń. Ewentualne spory pomiędzy klubem a zawodnikiem w powyższych sprawach zgodnie z polskim prawodawstwem powinny rozstrzygać Sądy.
  • PZJudo może na wniosek stron i za ich zgodą wystąpić jako mediator w kwestiach spornych. Jeżeli nie dojdzie do ugody i tak sprawa trafi do Sądu.
  • PZJudo w związku ze zmianą barw klubowych pobiera opłatę za wydanie nowej licencji zawodniczej od klubu przejmującego zawodnika, w przypadku zawodnika nie zrzeszonego od zawodnika.

Powyższe rozwiązanie powoduje ze PZJudo nie wikła się bez potrzeby w spory finansowe pomiędzy zawodnikiem a klubem. Nie wystawia bez potrzeby na szwank swojego autorytetu. Ponadto wiele klubów ma już zawarte lub zawiera z zawodnikami umowy – kontrakty, w których zapisy mogą być sprzeczne z zapisami wynikającymi z regulaminu PZJudo. Rodzice w szczególności dzieci małoletnich nie mają świadomości, ze te kwestie są regulowane podwójnie raz przez klub drugi raz przez PZJudo, gdzie zapisy nie są tożsame..

Może ktoś ma jeszcze inne pomysły. Pomóżmy PZJudo napisać taki regulamin aby był zgodny z prawem zabezpieczał interesy wszystkich Stron i nie musiał być co chwilę zmieniany. „Bo jak nie my – to kto?”.

Roman Kurtyka