Od wydawcy polskiego

Mistrz powiedział: Człowiek
może rozwinąć swą doskonałość,
lecz bez jego starań ona sama
nie może uczynić go doskonałym.
(Dialogi konfucjańskie)

Filozoficzna i religijna myśl Wschodu zakłada jedność oraz współzależność mikro- i makrokosmosu. W osiągnięciu przez człowieka doskonałości niedzowne są: słuszne i właściwe słowo, słuszne myślenie i słuszne działanie. Idee i wierzenia religijne w Japoniii, czerpiące z buddyzmuy i konfucjanizmu, są niezmienne od stuleci, niezależne od postępu cywilizacyjnego.
Zgodnie z buddyjską myślą religijną, zbawienie (rozumiane jednak inaczej niż w kręgu europejskiej myśli filozoficznej) osiąga się poprzez: właściwy pogląd, trafną myśl, wybranie właściwego celu życia, właściwe działanie, należyty wysiłek i koncetrację. Niepowodzenia człowieka tkwią w jego niewiedzy, wynikającej z nieznajomości samego siebie. Pomocnym w osiągnięciu doskonałości i wyzwoleniu się z więzów niewiedzy jest kompetentny mistrz.
Filozoficzna myśl konfucjańska, skoncenrowana wokół człowieka i jego życia w społeczeństwie, kładzie nacisk na system ścisłych zeleżności wiążących władcę z poddanym, ojca z synem, męża z żoną, starszego z młodszym, przyjaciół. Nadrzędną cnotą jest przestrzeganie obyczaju, ceremonii, etykiety.
Filozofia konfucjańska zaleca szacunek dla Stwórcy, dla przyrody i dla historii.
Japońskie sztuki walki są "ruchową formą ekspersjii filozofii Wschodu" (S.Tokarski Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Szczecin, 1989).
Filozofia judo, zbudowana na podstawie religii buddyjskiej, konfucjanizmu i shintoizmu, łączy je harmonijnie z dzidzictwem walecznych samurajów. Judo bardzo dużo czerpie z wielowiekowej tradycji technik walk uprawianych przez samurajów.
Rozkwitowi stanu samurajów sprzyjał okres szogunatu. Powstawały wówczas liczne prywtne armie książęce. Lekkie uzbrojenie wojowników wynikało z trudności zdobycia metalu na miecze i włócznie. Dawało ono preferencje walce otwartej, a największym uznaniem cieszyli się zwycięscy staczanych pojedynków. Powodzenie w walce, a często i życie samuraja zależało od jego sprawności fizycznej i umiejętności posługiwania się orężem.
Restauracja cesarstwa w 1867 r. doprowadziła do upadku samurajów. Jednak w świadomości społeczeństwa wartości cenione przez samurajów nadal cieszyły się uznaniem, tak samo jak swoisty kodeks postępowania: odwaga, prawość, lojalność, honor, skromność, pogarda dla dóbr materialnych, podziw dla mistrzostwa w walce.
Mistrz Jigoro Kano (1860-1938), twórca judo, pragnął wśród swoich uczniów znaleźć kontynuatorów tradycji samurajów. Cierpliwie wyjaśniał im, że doskonałość w judo osiągnie tylko ten, kto zdoła zespolić myśl z działaniem. Technika bez poznania siebie i doprowadzenia do jedności ciała i umysłu nie prowadzi do pełnego osiągnięcia celu.  Kano był mistrzem, który rozumiał i przekazywał uczniom filozoficzne podstawy sztuki walki i zasady dyscypliny w tej dziedzinie.
Jigoro Kano zainteresował się przede wszystkim tradycjami ginącej sztuki walki – ju-jutsu. Zebrał też doświadczenia różnych szkół sportów wojennych. Wprowadził techniki umożliwiające odniesienie zwycięstwa przez słabszego fizycznie nad silniejszym. Dokonał rzeczy nader trudnej: połączył tradycyjne formy walki wręcz z wymogami nowoczesności, przekształcił dawną sztukę samoobrony w dyscyplinę sportu.
Wybierając trudną drogę doskonalenia się w judo, warto zastanowić się nad celem, do którego zmierzamy. Możliwość ukazania piękna sztuki walki jest zarazem możliwo ścią pełnego wyrażenia samego siebie i sztuki samorealizacji.

W 1962 r. we Francji ukazał się specjalny, dwujęzyczny (angielsko-francuski) numer Kodokan Judo. Zamieszczono w nim bogaty wybór materiałów dotyczących historii judo, fragmenty pamiętników i wspomnień Jigoro Kano i jego uczniów, unikatowe już fotografie.
Ta właśnie Historia judo stała się podstawą polskiego przekładu. Uważny czytelnik pozna najważniejsze etapy rozwoju judo od lat osiemnidziesiątych XIX wieku i ujrzy drogę, którą przebyła ta szkoła walki od skromnych początków do pełnego rozkwitu.

Marek Adam
Posted Under
Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *