MP Form Kata

V Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Form KATA w NAGE-NO-KATA , KATAME-NO-KATA, KODOKAN GOSHIN- JUTSU oraz I Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Form KATA W NAGE-NO-KATA Warszawa 08.12.2007 r.

1. ORGANIZATOR
Polski Związek Judo
WKS Gwardia Warszawa
Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
08.12.2007 r. Hala Judo WKS Gwardia ul. Racławicka 132, Warszawa
3. ADRES KORESPONDENCYJNY
PZJudo
ul. Racławicka 132
02 – 634 Warszawa
tel. 22/ 646 0156, tel./ fax 22/ 646 5750

4. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Sportowym Polskiego
Związku Judo.
W zawodach mogą brać udział uczestnicy spełniający n/w warunki:
1. Posiadają licencję PZ Judo.
2. Posiadają książeczkę sportowo-lekarską lub kartę zdrowia z aktualnymi badaniami
lekarskimi (ważnymi 6 miesięcy) wykonanymi w przychodni Sportowo-Lekarskiej.
W przypadku posiadania karty zdrowia uczestnik musi posiadać ze sobą dowód
tożsamości.
3. Zostali formalnie zgłoszeni przez klub, który jest członkiem PZ Judo.
4. Zostali zweryfikowani.
5. Opłacili startowe.
6. Zostali zakwalifikowani do zawodów po przeglądzie lekarskim.
7. Posiadają ubiór zgodny z przepisami walki (za prawidłowość ubioru
odpowiada uczestnik). W zawodach obowiązują judogi w kolorze białym.
8. W Mistrzostwach Polski w kata mają prawo startu uczestnicy posiadający
obywatelstwo polskie.
9. Posiadają ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w
warunkach sportowych. W przypadku braku ubezpieczenia, start możliwy po
przedłożeniu pisemnego oświadczenia.
10. W grupie juniorek i juniorów mogą startować zawodnicy/czki z roczników
1988-1992
Zawody rozgrywane są bez podziału na kobiety i mężczyzn.

5. TERMIN ZGŁOSZEŃ
Do dnia 05.12.2007r.

6. ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DO PREZENTACJI
Nage-No-Kata – 5 grup (seniorzy/seniorki, juniorzy/juniorki)
Katame-No-Kata – 3 grupy (seniorzy/seniorki)
Kodokan Goshin- Jutsu -21 technik (seniorzy/seniorki)

7. KOSZTY ORGANIZACJI
Polski Związek Judo, WKS Gwardia Warszawa i Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Pokrywają zainteresowani uczestnicy

9. OPŁATA STARTOWA
50 zł od pary

10. KIEROWNIK ZAWODÓW I BIURA
p. Zbigniew Jarzyło 0 604 334 368
/22/ 646 39 20

11. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI TECHNICZNEJ
p. Józef Niedomagała 0 507 135 096

12. ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy w ramach własnych potrzeb /w indywidualnych
Tryb rezerwacji:
przypadkach moŜliwość noclegu na sali judo po wcześniejszym
uzgodnieniu/.

13. BIURO ZAWODÓW
08.12.2007 sobota od godz. 8.oo do czasu zakończenia
Miejsce, czas pracy:
zawodów
Hala Judo WKS Gwardia ul. Racławicka 132, Warszawa

14. KONFERENCJA TECHNICZNA
08.12. 2007 sobota godz. 9.30
Termin:
Hala Judo WKS Gwardia ul. Racławicka 132, Warszawa
Miejsce:
Biuro zawodów

15. PRZEGLĄD LEKARSKI
Hala Judo WKS Gwardia ul. Racławicka 132, Warszawa godz.
Przegląd lekarski:
9.00 – 9.30 (wymagane będą badania z upowaŜnionej
przychodni sportowo – lekarskiej uprawniające do udziału w
zawodach sportowych)

16. PROGRAM ZAWODÓW
08.12.2007(sobota)
8.00-9.00
Przyjazd uczestników, rejestracja i weryfikacja w biurze zawodów
9.30
Konferencja techniczna zawodów – losowanie kolejności
9.00-9.30
prezentacji Nage-No-Kata, Katame-No-Kata i
Kodokan Goshin- JUTSU
Przegląd lekarski uczestników zawodów
10.00
Otwarcie zawodów
10.15-13.30
Prezentacja Nage-No-Kata (Seniorzy/Seniorki,
Juniorzy/Juniorki)
Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu prezentacji
Nage-No-Kata
13.30-15.00
Prezentacja Katame-No-Kata (Seniorzy/Seniorki)
od 15.00
Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu prezentacji
Katame-No-Kata
Prezentacja Kodokan Goshin- JUTSU

Dekoracja medalistów bezpośrednio po zakończeniu prezentacji
Kodokan Goshin- JUTSU

17. INFORMACJE DODATKOWE
Proszę o zgłoszenie uczestnictwa w formie pisemnej (wg wzoru PZJ) w w/w zawodach jak w pkt. 5
Możliwość uzyskania licencji bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów – koszt licencji
senior/junior – 30 zł
Wniosek o wydanie licencji winien zawierać n/w informacje
– imię i nazwisko
– data i miejsce urodzenia
– aktualny adres zamieszkania
– stopień judo i data uzyskania
– data rozpoczęcia treningów judo
– zdjęcie legitymacyjne /2 szt./

Posted Under
Bez kategorii