Czesław Łaksa: Propozycje (zaprezentowane) na kongresie

Podczas wczorajszego kongresu, swoje uwagi próbował zaprezentować Pan Czesław Łaksa (teraz trener UKS Wolbrom, kiedyś zdobywca srebrnego medalu w 1966 roku w Luksemburgu na ME, ty był pierwszy Polski medal na zawodach tej rangi).

Uważam, że warto jest przeczytać zaprezentowane uwagi.

Uwagi do kongresu PZJudo – grudzień 2016

 1. Odbudować cały pion szkolenia PZJudo, mając na uwadze, że poziom polskiego judo zależy od jakości szkolenia w naszych klubach.
 2. Zarząd PZJudo na pierwszym miejscu swojej działalności musi mieć na względzie problemy szkoleniowe, inne rodzaje działalności jak problemy sędziowskie, propagandowe i inne są wtórne do uzyskiwanych wyników sportowych.
 3. Reaktywować Radę Trenerów, np. 10 najlepszych polskich trenerów judo, którzy uzyskują w klubach najlepsze wyniki, posiadają niezbędną wiedzę i poziom moralny. Trenerzy ci przestają myśleć w kategorii korzyści klubowych, a myślą w kategorii Polska. Powrócić do zasady, że przewodniczący Rady Trenerów, wybrany na ogólnopolskim Walnym Zjeździe trenerów około 2 tygodnie przed kongresem, jest pierwszym v-ce Prezesem Zarządu PZ Judo do spraw szkoleniowych. Rada Trenerów powołuje i opiniuje trenerów kadr
  narodowych. Trenerzy kadr narodowych winni być najlepszymi trenerami, niezwiązanymi z żadnym klubem, którym postawione są zadania do realizacji w 10, MŚ i ME. (Legień, Krawczyk, trenerzy zagraniczni ). Rada Trenerów wspiera trenerów kadr narodowych i ich rozlicza, pozostawiając im dużą swobodę w opracowaniu i realizacji planów szkolenia poszczególnych kadr narodowych. Rada Trenerów wraca do opracowania kryteriów oceny etyczno-moralnej postępowania trenerów.

 4. Wrócić do zasady typowania kadr narodowych na dane półrocze uwzględniając w cyklu rocznym Mistrzostwa Polski oraz tylko 3 Puchary Polski. Inne turnieje tracą status Pucharów Polski i możliwość zdobywania w nich punktów do kadr narodowych. Wszyscy najlepsi polscy zawodnicy, którzy myślą o rywalizacji o miejsce w kadrze narodowej, muszą brać udział w tych turniejach. Punkty rankingowe w rywalizacji międzynarodowej
  nie wchodzą do rankingu krajowego. Terminy tych turniejów nie pokrywają się z terminami startów międzynarodowych. W turniejach międzynarodowych w reprezentacji Polski startują dwaj pierwsi zawodnicy z list rankingowych na koszt PZJudo, następni 2-3 zawodników na koszt klubu, inni nie mają prawa startu w Pucharach Europy. Do kadr narodowych klasyfikuje się automatycznie 3-4 pierwszych zawodników z listy rankingowej, oraz jedno miejsce w każdej wadze pozostaje do dyspozycji trenera kadry narodowej (kontuzje
  czołowych zawodników lub talent, na którego stawia trener kadry narodowej).

 5. Punkty rankingowe przyznawane za uzyskanie poszczególnych miejsc są takie same w każdej wadze, niezależnie od ilości startujących zawodników. Medal w ME lub 10 ma taką samą wartość, niezależnie od ilości startujących w danej wadze zawodników. Kierownik wyszkolenia PZ Judo jest tylko płatnym urzędnikiem, pomagającym i realizującym decyzje szkoleniowe Rady Trenerów i trenerów kadr narodowych.
 6. Zlikwidować kadry wojewódzkie. Pieniądze przeznaczone na szkolenie danych zawodników w danym roku, uzyskane przez tego zawodnika są przekazane do dyspozycji jego trenera klubowego, który ponosi odpowiedzialność za jego dalszy rozwój. W przypadku braku postępu w uzyskiwanych wynikach zawodnik wypada ze wspomagania finansowego.
 7. Zgrupowania główne w postaci BPS przed 10, MŚ, ME prowadzone są przez trenerów kadr narodowych przy współpracy trenerów klubowych najlepszych zawodników. W zgrupowaniach tych biorą udział tylko zawodnicy kadr narodowych (przy odmowie poszczególnych zawodników powołani są zawodnicy rezerwowi z kolejnych miejsc stosownych list rankingowych).
 8. Zgrupowania i kampy winny być przeprowadzane w miarę możliwości w miejscowościach centralnych Polski (Spała, Warszawa itp., Zakopane i Cetniewo we właściwych porach roku).
 9. Trenerzy kadr narodowych współpracują ściśle z trenerami klubowymi zawodników kadr.
 10. Rada Trenerów z kierownikiem wyszkolenia PZ Judo opracowują plan doszkalania trenerów klubowych (kursy z dobrymi wykładowcami, staże międzynarodowe, prowadzenie badań naukowych w naszej dyscyplinie, publikacje materiałów szkoleniowych itp.).
 11. Zarząd PZ Judo opracowuje strategie wprowadzania polskich przedstawicieli do władz EL) Judo, analizując ich możliwości przebicia się do działalności w poszczególnych komisjach, w tym także sędziowskiej, którzy broniliby naszych zawodników przed nieuczciwą rywalizacją.
 12. Pion szkoleniowy PZ Judo opracowuje w porozumieniu z wyższymi uczelniami gotowe do złożenia w odpowiednich urzędach np. w kuratorium właściwe programy do prowadzenia klas sportowych judo.
 13. Zarząd PZ Judo podejmie działania w Ministerstwie Edukacji celem zwalniania z zajęć WF zawodników, którzy osiągają medale w Pucharach Polski lub Mistrzostwach Polski. Zajęcia WF w szkołach zakłócają strukturę mikrocyklu pracy w klubach.
 14. Dokonać zmiany w systemie rejestracji zawodników PZ Judo, umożliwiając kolejność rozstawiania zawodników klubowych przy zgłoszeniu 3 i więcej zawodników w jednej wadze z danego klubu.
 15. Trenerzy nie muszą i nie powinni brać udziału w losowaniach zawodów centralnych, gdyż to znacznie zwiększa koszty ponoszone przez klub związane z wcześniejszym przyjazdem. Miejsce trenerów jest przy zawodnikach. Koszty życia towarzyskiego podczas losowania również są niepotrzebne. Za losowanie winien odpowiadać kierownik wyszkolenia PZ Judo i powołany kierownik zawodów. Obsługujący program komputerowy losowania jest tylko świadczącym usługę i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu rozstawiania zawodników.
 16. Zarząd PZ Judo podejmuje próbę rozwiązania problemu badań lekarskich. Według obowiązujących obecnie przepisów zawodnik nie może wykonać badania lekarskiego przed upływem ich ważności. Wynikają sytuacje, że następny termin wyznaczony przez lekarza sportowego może wypadać kilka tygodni po upływie ważności.
  W międzyczasie odbywają się zawody i zawodnik nie może posiadać aktualnych badań. Często lekarze sportowi nie przyjmują zawodników dłuższy okres czasu ze względu na wyczerpanie limitów finansowych.
  Problemem pozostaje zakres tych badań.

 17. Zarząd PZJudo podejmie próbę rozmów ze stosownymi władzami celem określenia zasad przyznawania środków finansowych dla klubów prowadzących zajęcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich przez samorządy lokalne i sposoby ich rozliczania.
  Odejść od systemu wypożyczania zawodników z innych klubów do startu w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.

 18. Odejść od zakazu startu w Mistrzostwach Polski Seniorów zawodników niebiorących udziału w zawodach Ligi Indywidualno-Drużynowej, gdyż jest to niekonstytucyjne, jeżeli zawodnik ma opłaconą licencje zawodniczą.
  Można tylko wprowadzić eliminacje regionalne.

Posted Under
Bez kategorii