Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie mającym promować rodzinne uprawianie judo.

Organizatorami Konkursu są: serwisy internetowe JUDOINFO.PL, Judo4Kids.pl, partnerem wydawnictwo VF BOOKS.

Do wygrania są trzy egzemplarze książki „Judo, nie tylko dla dzieci” z dedykacją od autorów.

Niech ten Konkurs będzie dobrą rodzinną zabawą z judo w tle. Wystarczy, że zrobicie wspólne „selfie” zgodne z tematyką.

Następnie w imieniu dziecka takie zdjęcie wysyła rodzic na podany w regulaminie adres e-mail.

Dobrze się bawcie i pamiętajcie judo jest dla wszystkich :)

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:

JUDOINFO.PL, Judo4Kids.pl, partnerem wydawnictwo VF BOOKS.

TEMATYKA KONKURSU:

Tematem głównym fotografii ma być rodzina i judo, preferujemy zdjęcia wykonane tzw. techniką „selfie”.

ADRESAT KONKURSU:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci do (18 roku życia) uprawiające judo w jakimkolwiek klubie lub placówce takie zajęcia prowadzącej.

WYMAGANIA:

 • Każdy autor mo­że na­de­słać maksymalnie 1 zdjęcie wykonane na potrzeby Konkursu,
 • w imieniu dziecka zdjęcie wysyła rodzic lub opiekun prawny dziecka,
 • zdjęcie w formacie cyfrowym powinno być wysłane mailem,
 • każde zdjęcie należy w mailu opisać według wzoru:
  • tytuł zdjęcia,
  • autor zdjęcia,
  • wiek autora,
  • gdzie uprawia judo (nazwa klubu i miejscowość)
  • kogo przedstawia zdjęcie (np. brat, mama, tata)
 • W mailu należy przesłać oświadczenie, treść podana poniżej.

W mailu należy przesłać oświadczenie:
„Oświadczam, że ja – …(imię i nazwisko)… – jestem autorem załączonej fotografii, która nie narusza praw osób trzecich. Wyrażam chęć uczestnictwa w Konkursie „Konkurs judo: Rodzinne selfie”, zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję. Wyrażam zgodę na publikację mojego zdjęcia konkursowego w celach promocyjnych na stronie internetowej JUDOINFO.PL, Judo4Kids.pl, portalach społecznościowych oraz na profilu facebookowym JUDOINFO.PL, Judo4Kids.pl oraz VF BOOKS.

DOSTARCZENIE PRAC:

Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@judoinfo.pl, podając w temacie listu „Konkurs, Rodzinne Selfie Judo”.

Po otrzymaniu pracy konkursowej, Organizator potwierdzi jej otrzymanie zwrotną wiadomością e-mail.

TERMINY:

 • do 9 października 2016 r. – nadsyłanie prac,
 • do 11 października 2016 r. – opublikowanie prac,
 • 14 października 2016 r. – ogłoszenie Zwycięzców

OCENA:

 • oceny zdjęć dokonuje jury, w składa którego wchodzą: organizator, wydawnictwo oraz autorzy książki
 • jury konkursu, będzie brało pod uwagę przede wszystkim estetykę, oryginalność pomysłu oraz promocję rodzinnego uprawiania sportu

NAGRODY:

Nagrodą w konkursie jest ufundowana przez wydawnictwo VF BOOKS książka pt. „Judo, nie tylko dla dzieci” z dedykacją od autorów.

ZASADY PRZYZNANIA i PRZEKAZANIA NAGRODY

 • Laureatom trzech najlepszych prac wyłonionych w konkursie przez jury zostanie przyznana nagroda.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach przekazania nagrody zwrotną wiadomością e-mail przez organizatora.
 • Nagroda zostanie wysłana Zwycięscy przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 • W celu przekazania Nagrody, zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania e-mialem wiadomości o wygranej, powinien przesłać Organizatorowi w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody .
 • W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagroda nie zostanie wysłana.
 • Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach promocji konkursu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
 • nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania wyłącznie w celach związanych z Konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
 • dokonanie zgłoszenia i nadesłanie zdjęć na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.