Oryginał dokumentu w formacie PDF: Dlaczego Kandyduję?

MOTYWACJA
Chęć podniesienia poziomu sportowego polskiego judo, wizerunku dyscypliny, organizacji szkolenia, komunikacji pomiędzy Związkiem a OZ Judo i klubami.
Doświadczenie zdobyte w zarządzaniu organizacjami sportowymi daje mi podstawę sądzić, że potrafię sprawniej pokierować PZ Judo niż czynione jest to obecnie.

ZAŁOŻENIA
Przy udziale i wsparciu Okręgowych Związków Judo, wyprowadzę Związek z zapaści organizacyjnej i finansowej.
Wykorzystując moje doświadczenie w pracy w różnych organizacjach sportowych uczynię nasz Związek organizacją zasobną i sprawnie zarządzaną.

PROGRAM – ORGANIZACJA
Opracowanie i przyjęcie planu finansowego na 2017 rok jako podstawy działalności
Związku.
Nadanie OZ Judo należnej im roli.Poprawa jakości organizacji imprez sportowych – ujednolicenie wymogów organizacyjnych dla imprez ogólnopolskich. Przed przyznaniem organizacji zawodów PZ Judo delegować będzie osobę odpowiedzialną za przyjęcie lokalizacji dla rozgrywania zawodów krajowych.
Wykorzystanie pozyskanych imprez o randzie europejskiej dla promocji judo w Polsce
i poprawienia wyniku finansowego PZ Judo.
Bezwzględnie przy zlecaniu organizacji imprez z kalendarza PZ Judo, Związek pokryje
100% kosztów sędziowskich, koszty komisarza zawodów, medali i dyplomów oraz koszty delegata PZ Judo.
Powołanie zespołu z udziałem OZJudo do wypracowania konsensusu w sprawie zmiany ordynacji wyborczej PZ Judo.
Podjęcie współpracy z portalem JUDOSTAT w zakresie ewidencji imprez i wyników sportowych.

PROGRAM – SZKOLENIE
Zmiana struktury organizacji szkolenia kadr juniorów i juniorów młodszych poprzez
przeniesienia szkolenia tych grup do województw.
W gestii PZ Judo pozostawić jedynie szkolenie ścisłej kadry juniorów i juniorów
młodszych.
Szkolenie podstawowe dla wyselekcjonowanej grupy zawodników prowadzić w ośrodkach szkolenia będących pod ścisłą kontrolą PZ Judo w zakresie zarówno merytorycznym jak też finansowym.
Przywrócenie Radzie Trenerów istotnego głosu w sprawach szkoleniowych w tym uchwalenie budżetu dla działalności RT. Przyjęcie katalogu spraw, przy podejmowaniu których opinia RT jest bezwzględnie wymagana ( m.in. RT wyznacza kierunki rozwoju judo, opiniuje działalność szkoleniową, przedstawia opinię do Zarządu PZ Judo ).
Utworzenie w strukturze organizacyjnej Związku pionu edukacyjnego zajmującego się szkoleniem i doszkalaniem kadr trenerskich.

Rozwój współpracy międzynarodowej; wymiany zawodników, trenerów, sędziów.
Włączenie „młodego judo” w obszar działania Polskiego Związku Judo poprzez:

  • Opracowanie i przyjęcie programu i regulaminów uczestniczenia w zajęciach sportowych i rozgrywania zawodów/ konkursów dla dzieci już od 5 roku życia, uczestniczących w zabawach sportowych z elementami judo (uchronienie trenerów od konsekwencji prawnych).
  • Przygotowanie programu edukacji judo dla młodzieży szkolnej.

Powołanie Grupy szkolenia olimpijskiego TOKIO 2020 składającej się z zawodników będących na wysokich pozycjach w rankingu światowym ( 1- 60 ) i zawodników, którzy powtarzają wynik na zawodach mistrzowskich w grupach młodzieżowych ( ME kadetów, juniorów, młodzieży ). Skład tej grupy pozostawić otwarty.Grupę juniorów/ek, juniorów/ek młodszych oprzeć na szkoleniu w kadrach wojewódzkich finansowanych ze środków rozwoju Kultury Fizycznej MSiT. 20% tych środków zarezerwować na przygotowania do zawodów mistrzowskich ( ME, MŚ ).
Pozostałe 80% podzielić wg klasyfikacji współzawodnictwa MSiT i przekazać na
szkolenie w kadrach wojewódzkich.
Trenerów grupy szkolenia olimpijskiego Tokio 2020 ( kobiet i mężczyzn ) zatrudnić na kontrakty do IO w Tokio, gwarantując im perspektywę przepracowania całego cyklu przygotowań.
Komisja Dan – opracuje nowe zasady nadawania stopni kyu (opisane w dziale
Program – Finansowanie ).

PROGRAM – FINANSOWANIE
Unormowanie współpracy z MsiT.
Pozyskiwanie funduszy z programów MSiT.
Pozyskiwania środków dla judo poprzez m.in. pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, samorządów lokalnych i wojewódzkich (przy organizacji imprez centralnych
oraz międzynarodowych ).
Pozyskanie strategicznego sponsora dla PZ Judo.
Pozyskanie sponsora dla Ligi Indywidualno-Drużynowej Seniorów.
Pozostawienie środków z licencji zawodniczych dzieci i młodzików (100%) i juniorów
młodszych (50%) w okręgowych związkach judo.
Środki z egzaminów na stopnie od VI do III kyu pozostają w klubach (egzamin przyjmuje trener klubowy). Środki z egzaminów na II i I kyu pozostają w OZ Judo (50%), pozostałe (50% dla PZ Judo) – egzaminuje komisja egzaminacyjna OZ Judo i PZ Judo.
Opłaty za licencje klubową zmniejszyć z 500 do 300 zł. Terminy płatności za licencję
klubową i składkę członkowską przesunąć do 31.03 każdego roku (opłaty te pozostają w
PZ Judo), Wysokość opłaty za licencje juniora obniżyć ze 100 do 60 zł, licencję dziecka z 30 do 10 zł. Pozostałe bez zmian. Wystawianie licencji dla dziecka i młodzika scedować na OZ Judo. Środki z licencji tych grup wiekowych pozostawić w OZ Judo.
PZ Judo nie będzie drenował dalej klubów poprzez ustanawianie przez Zarząd różnych
innych dodatkowych składek.
PZ Judo zawodnikom szkolenia olimpijskiego powoływanym na akcje szkoleniowe dokonywać będzie zwrotów kosztów podróży.
PZ Judo uchwali i opublikuje regulamin wypłat nagród finansowych dla medalistów ME,
MŚ i IO ( zawodników, trenerów klubowych i trenerów kadr narodowych ).
Sfinansowanie tych nagród nastąpi ze środków sponsora PZ Judo.

PROGRAM – PROMOCJA
Aktywne szukanie sponsora strategicznego dla PZJudo.
Przygotowanie ofert reklamowych dla różnych grup sponsorów/reklamodawców.
Bliska współpraca z mediami.
Wspieranie środowisk, mediów promujących judo.
Promocja judo na zewnątrz środowiska przy okazji organizacji imprez rangi mistrzowskiej i międzynarodowej.
Przygotowanie oferty dla sponsora tytularnego Ligi Indywidualno – drużynowej
Seniorów.
Utrzymanie wydawania kwartalnika Judo.
Opracowanie przez komisję edukacyjną materiałów edukacyjno-promocyjnych dla dzieci.

EFEKT KOŃCOWY

  1. Poprawa wizerunku PZ Judo.
  2. Uczynienie PZ Judo organizacją silną, zasobną, sprawnie zarządzaną.
  3. Osiąganie satysfakcjonujących wyników na zawodach seniorskich – ME, MŚ i
    wreszcie medali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

  4. Zbudowanie szerokiej grupy zawodników młodych o poziomie sportowym dającym szansę na kwalifikację do IO w 2024 roku.

Dziękuję za uwagę,
Juliusz Kowalczyk, tel. 515 100 601, e-mail: juliuszkr@poczta.onet.pl