Publikuję list Pana Jacka Skubisa dotyczący terminów najbliższych wyborów.

Szanowni Państwo !

W sytuacji braku oficjalnego stanowiska Zarządu PZ Judo i Komisji Rewizyjnej w temacie Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego 2016 r., w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, pozwalam sobie przybliżyć Państwu niektóre sprawy z tym związane.
Z nieoficjalnych informacji z Zarządu PZ Judo wynika, że Kongres Sprawozdawczo Wyborczy odbędzie się w dniu 18 grudnia 2016 r.

Jak wiadomo zasady zwołania Kongresu reguluje statut PZ Judo i określa paragraf 25 pkt. 3 (pomijam w tej informacji wady prawne ostatniej wersji statutu np. § 25 pkt.2).

§ 25 Statutu (punkt 3 wprowadzony dodatkowo podczas Kongresu 13.09.2015 r.).
„3. Zarząd Związku zawiadamia członków Związku o terminie i miejscu Kongresu poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia listem poleconym na co najmniej 30 dni przed datą Kongresu oraz poprzez umieszczenie w tym terminie informacji o fakcie zwołania Kongresu oraz jego dacie i miejscu na stronie internetowej Związku, podając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. Za termin zawiadomienia uznaje się dzień nadania korespondencji lub dzień opublikowania zawiadomienia na stronie internetowej Związku. Członkowie Związku mogą zgłaszać propozycje i uwagi do proponowanego porządku obrad na 21 dni przed terminem Kongresu. Za dzień zgłoszenia propozycji lub uwag uznaje się dzień nadania korespondencji listem poleconym lub dzień wysłania listu elektronicznego na adres oficjalnej poczty elektronicznej PZJudo. W przypadku nie uznania zgłoszonych propozycji lub uwag przez Zarząd Związku za zasadne , zgłaszający ma prawo zgłosić je na Kongresie.

Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad Zarząd powinien wysłać Członkom oraz umieścić na stronie internetowej Związku nie później niż 14 dni przed datą Kongresu” .

W oparciu o w/w statutowe regulacje, poniżej przedstawiam do wykorzystania rozkład dat porządkujących działania związane z organizacją Kongresu, zaplanowanego na 18 grudnia 2016 r.

Jak widać do Kongresu, który rozstrzygnie o następnych latach polskiego judo pozostało już niewiele czasu. W momencie skierowania do Państwa tej informacji tj. 11.11.2016 do Kongresu mamy tylko 37 dni. Ciekawe jakie rozwiązania już za parę dni zostaną przedstawione Członkom przez obecny Zarząd.
Prawdopodobnie Zarząd (mam nadzieję, że nie cały) i wspierająca go kancelaria „pracuje pełną parą” i poszukują uzasadnienia dla złamania statutu w § 25 w pkt. 1, w którym stwierdza się że „Kongres Sprawozdawczo – Wyborczy zwołuje Zarząd co 4 lata w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od zakończenia letnich Igrzysk Olimpijskich”. Ten termin upłynie właśnie dnia 13.11.2016r.

Sprawy usunięcia wad prawnych w statucie też nie zostały wyjaśnione i zasadne jest pytanie wg. jakiego dokumentu będziemy obradować ? Szanowni Państwo, dla pełnej jasności informuję, że w tych kwestiach przesłałem stosowne pisma do Komisji Rewizyjnej dn. 21.08.2016 i do Zarządu PZ Judo w dn. 30.08.2016 r. NIESTETY WSZYSTKIE PRÓBY ZWRÓCENIA UWAGI NA TE PROBLEMY POZOSTAŁY BEZ ODPOWIEDZI.

Jacek Skubis
W-wa 11.11.2016